Algemene Voorwaarden ThisPlays2 NV

 1. Partijen
  Elke dienstverleningsovereenkomst, hierna vernoemd als de “overeenkomst”, komt tot stand tussen enerzijds ThisPlays2 NV, Wijtschotbaan 9 bus 5, 2900 Schoten met ondernemingsnummer BE0894.318.620, hierna vernoemd als de “dienstverlener”, en een klant zoals vermeld als de geadresseerde in de offerte, hierna vernoemd als de “klant”.
 2. Voorwerp en contractuele documenten
  Voorwerp van deze overeenkomst zijn alle apparatuur en diensten zoals vermeld in de beschrijving van de offerte en in de hierna volgende artikelen 4, 5, 6 en 7.

  De contractuele documenten van elke overeenkomst zijn de volgende: de offerte, de beschrijving van de te leveren diensten en onderhavige algemene voorwaarden, dewelke ook op de website raadpleegbaar zijn. Deze documenten vormen als één geheel de dienstverleningsovereenkomst.
 3. Duur, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst
  De overeenkomst geldt voor de periode vermeld in het vak “termijn overeenkomst” onderaan de offerte.

  De overeenkomst komt tot stand op het moment van digitale ondertekening via het platform van de leverancier.  Indien echter de apparatuur vooraf reeds geleverd wordt, komt de overeenkomst tot stand bij ondertekening van het bewijs van ontvangst bij levering van de apparatuur.  De dienstverlener aanvaardt de opdracht enkel door schriftelijke aanvaarding of door begin van de uitvoering van een door de klant gegeven opdracht.

  Als uitvoeringstermijn voor de aanvang, doorlooptijd en oplevering van de diensten gelden de bepalingen zoals voorzien in de offerte. Indien de dienstverlener in de onmogelijkheid mocht verkeren om de bestelling uit te voeren, hetzij door overmacht, hetzij door enige andere oorzaak, heeft ze het recht om de uitvoeringstermijn te verlengen zonder dat dit feit recht geeft op enige vorm van schadevergoeding.

  Opzegging door de klant dient drie (3) maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst te geschieden bij aangetekende brief, anders wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend verlengd te zijn voor periode van telkenmale 12 maanden.

  De dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst per aangetekende brief, zonder verdere formaliteiten en ingebrekestelling te beëindigen in de volgende gevallen: Niet-betaling op de vervaldag van meer dan twee maandelijkse termijnen van het abonnement en in het algemeen elke niet-naleving door de klant van zijn in deze overeenkomst aangegane verbintenissen; aanvraag van een gerechtelijk bevel of uitstel van betaling binnen de toepassing van Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO), beslag, fusie, ontbinding, surseance van betaling, vereffening of faillissement, onder curatele stelling, overdracht van de activa, het gehele of gedeeltelijke verlies van de activa, stopzetting van de activiteiten, sluiten van de vestiging, overdracht van goederen, verhuizing naar het buitenland, wijziging van de structuur, schikkingen met schuldeisers, onbetaalde opeisbare schulden tegenover derden.

  In geval van éénzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant zal deze aan de dienstverlener een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 12 maanden (huur)prijs , te vermeerderen met aan de klant te wijten beschadigingen.
 4. Audiovisuele contentcreatie
  De dienstverlener creëert audiovisuele beelden en animaties in opdracht van de klant.

  De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor klachten en schade veroorzaakt door deze door de klant aanvaarde geprogrammeerde beelden.

  Auteursrechten van deze contentcreaties gaan over naar de klant indien deze creatie bestaat uit onderdelen waarover de klant ook de volledige auteursrechten bezit, tevens ervan uitgaand dat de facturen van de dienstverlener betaald zijn.

  De dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuk op de auteursrechten van door de klant aangeleverde beelden.
 5. Software
  De dienstverlener stelt softwarelicenties ter beschikking van de klant voor de weergave en programmatie van audiovisuele content op beeldschermen.

  Voor de licenties op de software dient door de klant een jaarlijkse vergoeding betaald te worden, ter hoogte van het in de overeenkomst genoemd bedrag.

  De softwarelicentie blijft eigendom van de dienstverlener en zijn leveranciers.

  Het is verboden de software te kopiëren of te bewerken.

  De software licentie loopt vanaf oplevering van de apparatuur en wordt jaarlijks gefactureerd.

  Het gebruiksrecht is beperkt tot het laten functioneren van de software op het aantal werkstations of computers zoals opgegeven in de bestelling. Ieder gebruiksrecht is hoe dan ook beperkt tot de duur van de overeenkomst of de licentieovereenkomst, die de dienstverlener heeft afgesloten met een derde licentiegever, en het voldoen door de klant aan al zijn verplichtingen (inclusief de tijdige vervulling van betalingsverplichtingen) uit hoofde van de overeenkomst.
 6. Achtergrondmuziek
  De klant is abonnementsgeld verschuldigd voor de periode waarvoor door de dienstverlener muziekbestanden ter beschikking gesteld worden.

  In het abonnement is een percentage opgenomen voor de auteursrechten en de duplicatie van de muziekbestanden door de dienstverlener, alsook een percentage voor de vergoeding van persoonlijkheidsrechten van uitvoerende kunstenaars en fonogrammen en filmproducenten. Dit bedrag wordt afzonderlijk vermeld en gefactureerd.  De dienstverlener verplicht zich er toe om dit bedrag integraal aan een muziekrechtenorganisatie en/of andere belanghebbende organisatie over te maken. 

  De klant garandeert dat hij zowel met SABAM en de Billijke vergoeding in België, een overeenkomst is aangegaan of zal aangaan ter zake van het ten gehore brengen van achtergrondmuziek. Daarnaast garandeert de klant, indien er ook videobestanden op de apparatuur aanwezig zijn, een overeenkomst is aangegaan met SABAM voor België, voor het vertonen van de door dienstverlener verstrekte bestanden.  Afdracht van deze rechten valt buiten deze Overeenkomst.

  De Dienstverlener kan alleen bovenstaande rechten afdragen indien de platenmaatschappij, die van de muziektrack of videoclip deze rechten bezit, aangesloten is bij de IFPI of een van haar dochterorganisaties.

  De Klant gebruikt de apparatuur enkel voor het afspelen van aangeleverde muziekbestanden door de dienstverlener.

  Het aanleveren en vervangen van de muziekbestanden geschiedt door en naar inzicht van de dienstverlener. Periodiek worden nieuwe titels aangeboden. De klant kan slechts invloed uitoefenen op de muziekcollectie door de ter beschikking gestelde middelen in het programma van de dienstverlener. Het is de klant niet toegestaan buiten de mogelijkheden van de dienstverlener om software, muziek- en of videobestanden te verwijderen of toe te voegen.

  Voor aanpassingen van muziek- en of videobestanden worden de geldende abonnementstarieven of eenmalige kosten gehanteerd.

  Prijsverhogingen ingevolge de tarieven voor de muziek- en of videorechten, en nabuurrechten van welke aard ook, worden doorgerekend in de maandelijks of jaarlijks te innen abonnementskosten en afzonderlijk vermeld op de factuur. Deze prijsverhogingen geven geen recht op opzegging van de overeenkomst.
 7. Apparatuur en installatie
  De klant kiest de apparatuur met volle kennis van zaken en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid. Hij erkent hierbij dat dienstverlener hem volledig geïnformeerd heeft over de werking, mogelijkheden en prijs van de aangeboden prestaties.

  De in de overeenkomst eventueel vermelde leverdatum is onder voorbehoud. Latere levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of enigerlei schadevergoeding

  De klant garandeert een feilloos werkende internetaansluiting. De klant zal bij voorkeur vooraf de nodige maatregelen treffen voor de installatie en het gebruik van de apparatuur, meer bepaald met betrekking tot de elektriciteit, de netwerkaansluiting en de benodigde ruimte.

  Onvoorziene werken worden steeds op voorhand door de dienstverlener gemeld en goedgekeurd door de klant. Niet limitatief kunnen deze extra werken verband houden met het voorbereiden van de ruimten (zoals verbouwingen, de elektronische voeding en de bekabeling) die nodig zijn om de apparatuur te plaatsen en te laten werken. Hiervoor is de klant een extra vergoeding verschuldigd.

  De afwerking van muren, plafonds en infrastructuur na de installaties van de dienstverlener is steeds voor rekening van de klant.

  Met de ondertekening van het bewijs van levering bevestigt de klant of zijn gemachtigde dat de levering conform bestelling heeft plaatsgevonden.

  De dienstverlener is gerechtigd de te leveren prestaties aan derden uit te besteden of door een derde in onderaanneming te laten verrichten.
 8. Garantie, service en aansprakelijkheid
  De dienstverlener waarborgt dat de door of namens hem op grond van deze overeenkomst te verlenen diensten en installaties, met de nodige zorg en vakkennis zullen worden uitgevoerd door bekwame, deskundige, opgeleide en ervaren medewerkers van de dienstverlener.

  Op de geleverde apparatuur geldt een garantieperiode van 36 maanden.

  De klant heeft recht op telefonische support tijdens de normale kantooruren: van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u30, uitgezonderd vakantiedagen en feestdagen. Na deze uren en tijdens het weekend is er telefonische support voorzien enkel voor dringende zaken, waarbij de klant een boodschap kan inspreken in een mailbox. De klant zal dan zo snel mogelijk worden teruggebeld.

  De klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een volledige on-site garantie op de apparatuur en software genieten.  Hierbij is de responstijd maximaal 48 uur na eerste oproep, van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 17u30, met uitzondering van weekends en feestdagen.

  Interventies ter plaatse worden gefactureerd aan 75,00 euro /uur en 0.50 euro per km, ook tijdens de garantieperiode. Mits het schriftelijk afsluiten van een afzonderlijk servicecontract, kunnen deze interventies worden opgenomen in een vast maandelijks budget.

  Eventuele herstellingen die zijn veroorzaakt door opzet of door gebruik niet overeenkomstig de bestemming, zijn altijd voor rekening van de klant. Indien er een technische dienstmedewerker op locatie constateert dat de storing is ontstaan door externe factoren, zoals netwerkproblemen, demontage of misbruik, is de dienstverlener gerechtigd de gemaakte kosten, verplaatsingskosten en uurloon, aan de klant door te rekenen. 

  De klant garandeert te allen tijde medewerking te verlenen aan het oplossen van een storing. Indien een medewerker van de dienstverlener constateert dat de klant, met telefonische support, de storing zelf had kunnen verhelpen kunnen de gemaakte kosten worden doorgerekend aan de klant.

  De dienstverlener is nimmer verantwoordelijk voor het al dan niet functioneren van, indien van toepassing, de door een derde partij geleverde internet of netwerkverbinding.

  In geval van een defect buiten de garantieperiode zal de dienstverlener in opdracht van de klant onderdelen verzenden, afleveren of vervangen. De gemaakte kosten worden dan doorgerekend aan de klant.

  Overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst is de dienstverlener uitsluitend aansprakelijk voor de rechtstreekse schade (geen indirecte schade) die haar oorzaak vindt in een fout of ernstige nalatigheid van de dienstverlener of haar aangestelde.

  Daarnaast gelden volgende bepalingen: als de dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor toegebrachte schade is de totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheids- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering effectief aanspraak op uitkering geeft en dus het schadegeval erkent als gedekt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering zoals hierboven vermeld, plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde en voldane bedragen gedurende 12 maanden voorafgaand aan het zich voordoen van de schade dan wel naar keuze van de dienstverlener een vervanging van de apparatuur, software of één van haar onderdelen.
 9. Prijs en betalingsvoorwaarden
  De prijs van de diensten staat vermeld in de offerte.

  De betaling van de prijs geschiedt als volgt;
  1) 30% voorschot bij ondertekening.
  2) 70% saldo bij oplevering.

  De betalingstermijn bedraagt 8 werkdagen of anders overeengekomen in de offerte.

  Klachten of protesten met betrekking tot de facturen dienen bij de dienstverlener uiterlijk 10 werkdagen na de factuurdatum toe te komen om rechtsgeldig te zijn.

  Geen enkel geschil kan aanleiding geven tot opschorting van de verplichting tot betaling van de termijnen of vermindering van de betalingen.

  Belastingen, boetes, kosten die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn ten laste van de klant.

  Indien niet wordt betaald binnen de afgesproken betalingstermijn, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 1,5% per maand, met een minimum van € 250. Bovendien zullen de niet betaalde termijnen worden verhoogd met een schadevergoeding, vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro.

  Alle door de dienstverlener gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders- en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen volledig ten laste van de klant.
 10. Eigendomsoverdracht
  De apparatuur kan op de volgende wijzen worden verkregen:
  a. Koop. Indien de klant de apparatuur wenst aan te kopen, gaat de eigendom op hem over, na volledige betaling van de in de overeenkomst opgenomen prijs.

  b. Koop op afbetaling. Indien de klant via koop op afbetaling de apparatuur wenst te verkrijgen, gaat de eigendom slechts op hem over nadat hij alle betalingen, zoals deze in de overeenkomst zijn opgenomen, heeft voldaan.

  c. Huur. Indien de klant de apparatuur van dienstverlener wenst te huren, behoudt de dienstverlener de eigendom daarvan. Gedurende de huurperiode wordt de klant dan slechts gebruiker van de apparatuur.

  d. Lease. Indien de klant de apparatuur wenst te leasen, behoudt de betreffende leasingmaatschappij de eigendom daarvan.
 11. Specifieke bepalingen bij huur van apparatuur
  De Dienstverlener stelt de apparatuur ter beschikking van de klant gedurende de overeengekomen periode en op de aangegeven locatie.

  Vanaf het tijdstip van de werkelijke afgifte op basis van de afleverbon van de apparatuur gaat het risico over op de klant.  De klant is aansprakelijk voor elke schade, elk verlies of elke beschadiging van de apparatuur, ongeacht de oorzaak daarvan.

  De klant is verplicht deze zaken bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen diefstal voor het factuurbedrag tot en met het moment waarop de overeenkomst is geëindigd of de apparatuur is teruggehaald. De klant zal op eenvoudig verzoek van de leverancier een attest van diens verzekeringsmaatschappij overmaken.

  Bij verlies, diefstal of schade die leidt tot gedeeltelijk of totaal verlies, zal de nieuwwaarde van de apparatuur aangerekend worden aan de klant.

  Het vestigen van een pandrecht, overdracht, het in bruikleen geven en het vervoer of het verplaatsen naar een andere plaats dan de plaats van installatie van de apparatuur dan wel van een uit de overeenkomst voortvloeiend recht van de klant is verboden, behoudens de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

  De klant dient elke poging van derden tot het leggen van beslag op de apparatuur onmiddellijk (binnen 24 uur) aan de dienstverlener mee te delen en dit eveneens schriftelijk te bevestigen.

  De dienstverlener heeft te allen tijde het recht de apparatuur op locatie te onderzoeken of een technische keuring ervan te laten uitvoeren.

  Indien de apparatuur wordt geïnstalleerd in een ruimte waarvan de klant geen eigenaar is, zal de klant vooraf de eigenaar schriftelijk, per aangetekende brief, laten weten dat de apparatuur, dan wel licenties en bestanden eigendom zijn van de dienstverlener. Hij vestigt hierbij de aandacht van de eigenaar met name op de onmogelijkheid de apparatuur onroerend te maken. In geval van verandering van eigenaar zal tot een nieuwe kennisgeving worden overgegaan door de klant. De dienstverlener ontvangt een kopie van het bewijs van die aangetekende brief binnen de week na verzending ervan.

  De dienstverlener brengt op de apparatuur een mededeling aan, waarop melding wordt gemaakt van het eigendomsrecht dat de dienstverlener op de bestanddelen daarvan heeft.  Bij beschadiging van deze tekst of het verbreken van de aangebrachte verzegeling, is de klant aan de dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd van 5.000 euro.

  Na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, zal de klant binnen 10 werkdagen en op eigen kosten alle apparatuur die eigendom is van de dienstverlener gebruiksklaar en in perfecte staat, rekening houdend met de normale slijtage, laten terugbezorgen op het door de dienstverlener opgegeven adres in België. Als de dienstverlener zelf de apparatuur dient op te halen, is de kostprijs per systeem en per locatie voor deze interventie 300,00€.

  Indien de apparatuur niet binnen de overeengekomen termijn wordt terugbezorgd, heeft de dienstverlener het recht om zonder verdere voorafgaande formaliteiten de ruimten waar de apparatuur zich bevindt, te betreden en de apparatuur op kosten van de klant te laten wegnemen.  Voor elke dag vertraging is een gebruiksvergoeding verschuldigd, gelijk aan 1% van het jaarlijkse abonnementsgeld met een minimum van 150 euro, vermeerderd met de gemaakte kosten voor de recuperatie van de apparatuur.
 12. Vertrouwelijkheid en bescherming persoonsgegevens
  Partijen zullen de tussen hen bestaande en overgedragen informatie (zoals opgenomen in alle documenten) vertrouwelijk behandelen en niet aan derden overmaken, tenzij mits voorafgaande toestemming van de andere partij.

  De dienstverlener voert zijn diensten uit conform de geldende GDPR  (General Data Protection Regulation) wetgeving in functie van de bescherming van de persoonsgegevens van de klant.
 13. Algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen de dienstverlener en de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en mondelinge toezeggingen van de dienstverlener zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgesteld.

  De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te kunnen wijzigen, in de ruimste zin.  Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal de klant deze ontvangen samen met de eerstvolgende correspondentie. Indien de klant het met een of meerdere wijzigingen in de algemene voorwaarden niet eens is, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na ontvangst van de algemene voorwaarden schriftelijk kenbaar te maken. Indien hij dit niet doet, vervangen de nieuwe voorwaarden de oude in de rechtsverhouding tussen partijen.

  In geval van mogelijke tegenstrijdigheden tussen de verschillende documenten zullen die bepalingen of voorwaarden voorrang hebben die de uitvoering van de overeenkomst specificeren en mogelijk maken.
 14. Overdracht van de overeenkomst
  De dienstverlener kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. In geval de dienstverlener overgaat tot overdracht van de gehele of delen van de overeenkomst, doet hij daarvan mededeling aan klant.  Dit kan eenvoudig via de factuur die de dienstverlener overmaakt aan de klant.

  Het is de klant niet toegestaan de overeenkomst geheel of ten dele aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener.
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op alle overeenkomsten tussen de dienstverlener en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen de dienstverlener en de klant die eventueel ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.